fbpx

Budafok-Tétényben is lecsapott a hulladékkommandó

Lejárt a türelmi idő, legalábbis ami a kerületünkben zajló illegális sze­me­telést il­le­ti! – hang­oz­tat­ta a minap Led­nicz­ky Sándor, Nagytétény önkormány­za­ti képvi­selője, aki megelégelte a XXII. kerület­ben el­sza­p­orodó, szabály­ta­la­nul le­ra­kott hul­ladék mennyiségét, ezért nemrég fel­ke­res­te a Százhal­om­battán szer­veződött Hul­ladékkom­mandó Társa­dal­mi Járőrszolgálatot (HJK). 


A  rögtönzött el­igazítás közepén érkeztünk meg a nagytétényi temető mögötti, avar­ral be­hin­tett park­olóba: a szóban forgó kom­mandó két tagján kívül Bali Imre körzeti megbízott és társa is az összegyűltek között egyez­tet­te az az­na­pi akciót. Pár per­ces tanácskozás után el­in­dul­tunk a Hittérítő utcai sze­lektív hul­ladékgyűjtő szi­get­hez.
A zöld­kom­mandó fel­mat­ricázott, vil­logóval és CB-rádióval is fel­sze­relt autójának hátsó ülésén he­lyet kapva az az­na­pi bevetéséről és tevékenységükről kérdez­tem Kosz­ta Andreát, a HJK egyik járőrét.
– Aki illegálisan le­pa­kol­ja a hul­ladékot, az előbb-utóbb számíthat arra, hogy fel­ke­re­si a szemétkom­mandó.  Alapo­san átnézzük a le­ra­kott szemétku­pa­co­kat, azokból pedig olyan bi­zonyítékokat ásunk elő, ame­lye­ket azután do­ku­mentálunk, végül pedig be­mu­ta­tunk az eljáró hatóságok­nak. Ezek bir­tokában felelősségre lehet vonni a sze­me­telőt – ma­gyarázta az önkéntes alapon működő, Százhal­om­battán ala­kult környe­zetvédelmi civil szer­ve­zet járőre, aki va­gyonőrként ke­re­si ke­nyerét. Sajnálatos, hogy sok eset­ben prémium minőségű bor­os­pa­lac­kok van­nak a pak­kok­ban, amelyből követ­kez­tet­ve nem kizárólag a szegényebb réteg sza­ba­dul meg így a sze­metétől. Per­sze azért nem ez a jel­lemző: találtunk már használt, olcsó pe­lenkákat, kevésbé jó minőségű koz­me­ti­ku­mo­kat és gyógy­sze­re­ket, de még a vágásról ma­radt disznófejet is – emlékszik vissza.
Sza­kadt fe­ke­te zsákokból, üres műanyag fla­ko­nokból, gyógyszeres­ dobo­zok­ból álló szemétten­ger áll a sze­lektív hul­ladékgyűjtő előtti öbölben. Kőhajításnyi­ra gyönyörű, több­szin­tes családi házak pompáznak a domb­ol­dal­ban.
A kom­mandó tag­jai kesztyűt húzva gázol­nak bele a szemétbe, miközben megérke­zik a helyszínre Németh Zoltán, Bu­da­fok-Tétény országgyűlési képvi­selője, aki az október 13-i első bevetés után most Bu­da­fo­kra hívta a különítményt. – Ért­he­tet­len és felháborító, hogy ilyen gyönyörű környe­zet­ben sokan szemétle­rakóként használnak egyes közterüle­te­ket. Főként annak tükrében, hogy nemrégiben Nagytétényben nyi­tot­ta meg ka­pu­it Bu­da­pest leg­kor­szerűbb és leg­na­gyobb hul­ladékud­va­ra, ahová el lehet vinni a kukába bele nem férő hul­ladékokat – mond­ta a képvi­selő. Hozzátette: az ilyen akciókkal az el­ret­tentés az egyik céljuk, hogy sen­ki­nek ne jus­son eszébe sze­me­tel­ni.
A hul­ladékten­ge­rek átvizsgálása után kiderült, hogy a három bu­da­fo­ki helyszínen össze­sen 18 sze­me­telőt sikerülhet azo­n­osítani a maradékok nyomán. A követ­kező lépés, hogy a rendőrség fel­jegy­zi a bi­zonyítékokat, s értesítik az illetékes hatóságokat, ame­lyek jogi útra te­re­lik az ügyet – mond­ta Led­nicz­ky Sándor, aki­nek ígérete sze­rint mos­tantól gyak­ran számítha­tunk ha­sonló, az illegális sze­me­telés vissza­szorítását célzó razziákra.
(Vigh Dániel)

Forrás: ÖS

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .