fbpx

Kétszázezer tonna ételhulladékot termel az osztrák gasztroipar

Az élel­mi­sze­rek éssze­rűbb és ha­té­ko­nyabb fel­hasz­ná­lá­sért küz­dő United Against Waste Egyesület ké­szí­tett ta­nul­mányt a té­má­ban, amely­ből töb­bek kö­zött az is ki­de­rült, hogy oda­fi­gye­lés­sel 2020-ig meg­fe­lez­he­tő az élel­mi­szer­hul­la­dék mennyi­sé­ge. A kez­de­mé­nye­zés­hez csak­nem har­minc tá­mo­ga­tó csat­la­ko­zott, köz­tük az oszt­rák Környezetvédelmi Minisztérium (Lebensministerium) is.

A bé­csi ag­rár­egye­tem (Universität für Bodenkultur) köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 29 eset­ben mér­ték fel, hogy nagy­üze­mi kony­hák­ban, ho­te­lok ét­kez­dé­i­ben és ét­ter­mek­ben mi­kép­pen és mennyi élel­mi­szer­hul­la­dék ke­let­ke­zik. Megvizsgálták a rak­tá­ra­kat, vé­gig­kö­vet­ték a fo­gá­sok ké­szí­té­sét, a ma­ra­dé­kok és a már fel nem szol­gált éte­lek út­ját is.

A vizs­gá­lat ta­pasz­ta­la­tai sze­rint a nagy­üze­mi kony­hák­ban, kór­há­zak és ott­ho­nok ki­főz­dé­i­ben a leg­na­gyobb prob­lé­mát a meg­ha­gyott éte­lek je­len­tik, vagy­is túl nagy ada­got szol­gál­nak fel az egyes ét­ke­zé­sek­kor. Az ét­ter­mek­ben vi­szont a fő­zés so­rán ke­let­ke­zik sok fel­hasz­ná­lat­lan ma­ra­dék.

A fel­mé­rés sze­rint az en­ni­va­lók­nak akár a negy­ven­öt szá­za­lé­ka is a ku­ká­ban lan­dol­hat. A nagy­üze­mi ét­kez­dék fő­leg le­vest kény­te­le­nek ki­ön­te­ni, ná­luk a ki­do­bott élel­mi­sze­rek csu­pán négy szá­za­lé­ka hús. Ezzel el­len­tét­ben az ét­ter­mek­ben a ku­ká­ba do­bott éte­lek csak­nem ne­gye­de hús, de sok kö­ret is a sze­me­tes­vö­dör­ben vég­zi. A nagy­üze­mek­ben a sze­mét­be ke­rü­lő élel­mi­sze­rek 27 szá­za­lé­kát fe­les­le­ge­sen dob­ják ki, az ét­ter­mek­ben ez a szám húsz, a ho­te­lek­ben ti­zen­öt szá­za­lék.

A Gastrodata pi­ac­ku­ta­tó cég elem­zé­se sze­rint na­pon­ta ti­zen­négy ki­lo­gramm étel vég­zi a sze­mét­ben, ami na­pon­ta 26 eu­ró (csak­nem 8500 fo­rint), éven­te pe­dig csak­nem 9600 eu­ró (több mint 300 ezer fo­rint) több­let­ki­adást je­lent egy ét­te­rem­nek, össze­sen éves szin­ten csak­nem 400 mil­lió eu­ró (csak­nem 120 mil­li­árd fo­rint) ér­ték­ben dob­nak ki a ven­dég­lá­tó ipa­ri egy­sé­gek és ét­kez­dék ételt a sze­mét­be.

A kez­de­mé­nye­zés ar­ra is öt­le­te­ket gyűjt, hogy mi­kép­pen le­het job­ban ta­ka­ré­kos­kod­ni az élel­mi­sze­rek­kel: a fel nem hasz­nált éte­lek le­fa­gyasz­tá­sá­val vagy vá­ku­mo­zá­sá­val, ki­sebb ada­gok fel­szol­gá­lá­sá­val, de az in­gye­nes “re­pe­ta” le­he­tő­sé­gé­vel, vagy az ehe­tő de­ko­rá­ció mel­lő­zé­sé­vel. Segítségképpen az Unilever egy olyan on­line al­kal­ma­zást (www.​unileverfoodsolutions.​de/​our-services/​) ho­zott lét­re, amellyel az ét­ter­mek kö­vet­he­tik az ál­ta­luk “ter­melt” élel­mi­szer­hul­la­dék mennyi­sé­gét.

A ta­ka­ré­kos­sá­gi lé­pé­se­ket most pró­bál­ják al­kal­maz­ni a gya­kor­lat­ban is. Ezek ta­pasz­ta­la­ta­i­ról ta­vasszal or­szág­já­ró kör­út in­dul Ausztriában.

Forrás: MTI

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .