fbpx

Befejeződött 33 Veszprém megyei hulladéklerakó rekultivációja

Mintegy 3,43 mil­li­árd fo­rint­ból va­ló­sult meg 33 Veszprém me­gyei te­le­pü­lés ré­gi hul­la­dék­le­ra­kó­já­nak re­kul­ti­vá­ci­ó­ja – je­len­tet­te be az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás el­nö­ke csü­tör­tö­kön Veszprémben.

Czaun János el­mond­ta, a 2015-ben zá­ru­ló pro­jekt so­rán a tár­su­lás 158 te­le­pü­lé­sé­nek 33 ré­gi sze­mét­te­le­pén mint­egy 390 ezer négy­zet­mé­te­res te­rü­le­tet ál­lí­tot­tak hely­re, ami több mint 3 mil­lió köb­mé­ter hul­la­dé­kot tar­tal­ma­zott.

A mun­ká­la­tok be­fe­jez­té­vel több mint 78 ezer em­ber kör­nye­ze­té­ben szűn­tek meg a ren­de­zet­len le­ra­kók okoz­ta kör­nye­ze­ti ha­tá­sok: a sze­me­tet nem hord­ja szét a szél, el­múlt a bűz­ha­tás és a fel­szí­ni és fel­szín alat­ti vi­zek ve­szé­lyez­te­té­se.

Ezeken a te­rü­le­te­ken a hul­la­dék okoz­ta kör­nye­zet­szennye­zés to­váb­bi le­he­tő­sé­ge tel­je­sen meg­szűnt, és több he­lyen mo­ni­tor­ing rend­szert épí­tet­tek ki a fel­szín alat­ti vi­zek mi­nő­sé­gé­nek el­len­őr­zé­sé­re.

A pro­jekt­ben ere­de­ti­leg 34 hely­szín sze­re­pelt, ám a zir­ci le­ra­kót tel­jes egé­szé­ben fel kel­lett szá­mol­ni. Czaun János hoz­zá­tet­te: a tér­ség két leg­na­gyobb le­ra­kó­ja, a veszp­ré­mi és az aj­kai ese­té­ben azon­ban még meg­ol­dás­ra vár a re­kul­ti­vá­ció.

Forrás: MTI

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .