fbpx

Veszteséggel zárt a cikói hulladékgazdálkodási cég

Majdnem 150 mil­lió fo­rin­tos vesz­te­ség­gel zár­ta a ta­va­lyi évet a ci­kói re­gi­o­ná­lis hul­la­dék­le­ra­kót üze­mel­te­tő Rekom Nonprofit Kft. – kö­zöl­te a kft.-t tu­laj­don­ló ön­kor­mány­za­ti tár­su­lás el­nö­ke az MTI-vel.

Ács Rezső – egy­ben Szekszárd Fidesz-KDNP- s pol­gár­mes­te­re – el­mond­ta: a kft. 600 mil­lió fo­rin­tos net­tó ár­be­vé­tel mel­lett 149 mil­lió fo­rin­tos ne­ga­tív ered­ményt ért el.

A vesz­te­sé­get el­ső­sor­ban a ton­nán­ként 6000 fo­rin­tos hul­la­dék­le­ra­ká­si já­ru­lék fi­ze­té­se okoz­ta, eb­ből a cég­nek ta­valy 280 mil­lió fo­rin­tos kö­te­le­zett­sé­ge volt. A tör­vény­ben elő­írt tő­ke­mi­ni­mu­mot a tár­su­lás fel­hal­mo­zá­si alap­já­ból biz­to­sít­ják – tet­te hoz­zá.

A száz ön­kor­mány­za­tot tö­mö­rí­tő tár­su­lás el­nö­ke be­szá­molt ar­ról, hogy a kft.-nek 2015-ben is je­len­tős össze­gű já­ru­lé­kot kell fi­zet­nie, és mint­egy száz­mil­lió fo­rin­tos költ­sé­get je­lent a 2014-es eső­zé­sek mi­att a ci­kói le­ra­kó­ban ke­let­ke­zett csur­ga­lék­víz el­szál­lí­tá­sa.

A fi­ze­ten­dő já­ru­lé­kot ugyan­ak­kor vár­ha­tó­an csök­ken­ti, hogy ősszel a tár­su­lás te­le­pü­lé­se­in be­ve­ze­tik a ház­hoz me­nő sze­lek­tív hul­la­dék­szál­lí­tást, amely­nek kö­szön­he­tő­en ke­ve­sebb kom­mu­ná­lis hul­la­dék ke­rül a ci­kói lé­te­sít­mény­be.

A tár­su­lá­si el­nök az idei üz­le­ti terv­ről nem kö­zölt ada­to­kat, annyit el­mon­dott, hogy a tár­su­lás azt “tu­do­má­sul vet­te”. Hozzátette: a tag­te­le­pü­lé­sek jel­zik az il­le­té­kes Nemzetgazdasági, Földművelésügyi és Belügyminisztériumnak, hogy a hul­la­dék­le­ra­ká­si díj a kft. gaz­dál­ko­dá­sá­ban prob­lé­mát oko­zott.

Forrás: MTI

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .