fbpx

Társadalmi vitára bocsájtották az új METÁR Koncepciót

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia támogatási rendszer (METÁR) koncepció

Irodai és otthoni szelektív hulladékgyűjtők

A megújuló energiát hasznosítótechnológiák rendkívül gyorsan fejlődnek, egyes területeken a beruházások költségei jelentősencsökkentek az utóbbi években. Ezt a folyamatot segíti a2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló Bizottsági Iránymutatás (a továbbiakban: Iránymutatás)a piaci alapú támogatási rendszerekre való fokozatos átállás megkövetelésével. Az Iránymutatás költséghatékonyság növelése érdekében alapelvként kötelezővé teszia versenyeztetéses ajánlattételi eljárások alkalmazását.Támogatásban a Magyarország területén megépített, új beruházáshoz kapcsolódó projektek részesülhetnek (a barna prémium kivételével).

A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termeléshez nyújtott új magyar működési támogatási rendszer (METÁR) az Iránymutatás követelményein alapul. Az Iránymutatás alapkövetelményeinek teljesítésén túl az Iránymutatás által megengedett eltérések alkalmazásával a magyar rendszer jellemzői a következőek:

 1. Az Iránymutatás alapkövetelményeinek való megfelelés
 • A termelők a működési támogatást a piaci referencia áron felül fizetett felárként (prémium) kapják, melynek költségviselői Magyarországon az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult energiafogyasztók.
 • A kedvezményezettek a menetrendtől való eltérésből adódó kiegyensúlyozás szokásos költségeit viselik, mivel létezik likvid, napon belüli kereskedés.
 • Az új rendszer biztosítja, hogy a termelőknek ne álljon érdekükben negatív villamosenergia-piaci árak mellett értékesíteni a villamos energiát.
 1. Kivételek az Iránymutatás alapkövetelményei alól (125. cikk)

Egyes erőművek esetében a fenti követelmények nem, vagy nehezen teljesíthetőek. A hazai rendszer az Iránymutatáshoz hasonlóan kivételként fogja kezelni a 0,5 MW-nálkisebb kapacitású erőműveket, a 3 MW alatti kapacitású, vagy legfeljebb 3 energia termelőegységből álló szélerőműveket és a demonstrációs projekteket.

 • A 0,5 MW-nál kisebb kapacitású erőművek,a 3 MW alatti kapacitású, vagy legfeljebb 3 energia termelő egységből álló szélerőművek és a demonstrációs projektek esetén a termelt energiát a MAVIR[1] veszi át a termelőktől és értékesíti a HUPX[2]-en. Ezzel a kivételezetti körbe tartozó erőművek a szabadpiaci értékesítési, kiegyenlítési és pénzügyi kockázatoktól mentesülnek. Az átvételi árak vagy jogszabályban kerülnek meghatározásra, vagy adminisztratív úton, de egységes -jogszabályban rögzített – elvek alapján fogja meghatározni a MEKH[3].
 • A demonstrációs projektek kapacitástól függetlenül kivonhatóak az előírások alól. Ezek a projektek olyannem kiforrott innovációs technológiát alkalmaznak, ahol nincsenek beruházási, működtetési tapasztalatok, a támogatások mértékének meghatározását segítő referenciák.A projektek beruházási és működtetési költsége kiugróan magas is lehet, ami – kötelező átvételt feltételezve – a támogatási kereteket megterhelné, a demonstrációs célú és a termelési célú támogatások optimális aránya felborulna. Ezért a következő korlátok kerülnek beépítésre a METÁR rendszerbe:
 • A demonstrációs projektek esetén az éves támogatási keretre felső korlát kerül meghatározásra.
 • A támogatás odaítélésénél csak azok a demonstrációs projektek kapnak kötelező átvételt, amelyek beruházási támogatást kaptak más forrásból.Mivel az Iránymutatás szerint a bármely korábban odaítélt beruházási támogatást le kell vonni a működési támogatás összegéből,az energiatermelés (működés) kisebb támogatást igényel azoknál a projekteknél, amelyek beruházási támogatásban részesültek, így a rendelkezésre álló keret optimálisan használható fel.

A demonstrációs projektek támogatásánál egyedi ármegállapítást fog alkalmazni a MEKH. Az ármeghatározás alapjait jogszabálybanrögzítjük, így biztosítható az átláthatóság.

A demonstrációs projektek körét az Európai Bizottság 2010/670/EU Határozatának I. melléklete II. pontja alapján tervezzük meghatározni. Kérjük a Bizottság iránymutatását, hogy a Bizottság milyen elvek alapján dönti el, hogy a tervezett projekt demonstrációs projektnek tekinthető-e.

 1. A prémium-támogatási rendszer

Az Iránymutatás értelmében a megújulós erőműveknek a termelt zöld áramot a szabadpiacon, piaci áron kell értékesíteniük, ezért a hazai rendszerben is bevezetésre kerül a prémium típusú támogatás a kötelező átvétel mellett. Az új rendszerben az erőművek a piacon maguk értékesítik a villamos energiát. A havonta utólag meghatározott piaci referencia ár (HUPX átlagár) a támogatott árra kerül kiegészítésre (prémiumként). A termelő bevétele így egyrészt a piaci értékesítésből, másrészt a Ft/kWh-ban meghatározott támogatás és az értékesített mennyiség szorzataként kialakuló támogatási összegből adódik össze. A bevezetésre kerülő lebegő prémium esetében fontos, hogy referencia piaci árról van szó, azaz nem az adott termelő által ténylegesen elért árról, hanem egy transzparens, iránymutató piaci árról (szervezett piacon kialakuló átlagár).

Ha a másnapi HUPX piac árai több mint hat órán át negatívak, akkor prémium nem fizethető. A termelőknek normál piaci mérlegkörökhöz kell csatlakozniuk és a normál kiegyenlítési költségviselés vonatkozik rájuk az Iránymutatásnak megfelelően. (A kötelező átvételben kedvezményes kiegyenlítési költségek lennének.)

A rendszert a MAVIR működteti.A finanszírozás bázisa (teherviselői) az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók.

A referencia piaci ár megállapítását az alábbiak szerint tervezzük:

 • nap és szélerőművek: A HUPX másnapi piac adott technológia termelésével súlyozott havi átlagára
 • egyéb esetekben a HUPX másnapi piac súlyozatlan havi átlagára (zsinór)
 1. Kötelező átvétel

Kötelező átvételben részesülhetnek (a METÁR-ban) a következő termelők:

 • 0,5 MW alatti erőművek;
 • 3 MW alatti vagy legfeljebb 3 termelőegységből álló szélerőművek;
 • demonstrációs projektek.

Ezek a termelők is dönthetnek ugyanakkor úgy, hogy inkább a prémium típusú támogatásban szeretnének részesülni (de vissza már nem léphetnek). Ez esetben támogatott áruk a rájuk vonatkozó, aktuális évi kötelező átvételi árak időben egyenletes termelést feltételező átlaga.

 1. Adminisztratív módon megállapított támogatás

A nem pályázati eljárás alapján kiosztott támogatási jogosultságok mértékét a Hivatal állapítja meg (adminisztratív ár). Az alapelvek és a jellemzőbb technológiákra (PV, biogáz, biomassza,stb.) vonatkozó támogatási mértékek MEKH rendeletben kerülnek szabályozásra, speciális esetekben (pl. demonstrációs projektek, barnamezős beruházások) egyedi eljárásban dönt a MEKH a honlapján közzétett módszertani útmutató szerinti számítás alapján. Szintén a Hivatal állapítja meg a megvalósítás határidejét.

A MEKH rendeletben rögzített benchmark támogatási mértékek évente, napelemek esetében félévente felülvizsgálatra kerülnek.

A nem pályázati úton kiosztható új támogatási jogosultságok mennyiségére a Kormányrendelet felső korlátot határozhat meg technológiánkénti és akár elosztói területek szerinti bontásban is. A korlát eléréséig a jogosultságokat érkezési sorrendben kell elbírálni. A Kormányrendelet felső korlátot határozhat meg továbbá a demonstrációs projektek kötelező átvételi árára. Ezeket a felső korlátokat öt évre előre, éves bontásban kell megadni és évente felülvizsgálni. A felülvizsgálat nem érinti a tárgyévi és a tárgyévet követő évi értékeket.

 

 1. Versenyeztetéses ajánlattételi eljárás

Az Iránymutatás másik fontos alapkövetelménye, hogy a támogatási jogosultságokat alapvetően versenyeztetés révén kell kiosztani a költséghatékonyság érdekében. A pályáztatás abból a szempontból is előnyös, hogy rugalmasan szabályozhatóvá teszi az újonnan belépő termelési kapacitások nagyságát.

Az Iránymutatás fokozatosan vezeti be a versenyeztetéses ajánlattételi eljárások alkalmazási kötelezettségét.Az általános tendereztetés 2016-ban még nem teljesen kötelező, 2016-ban elég a belépő új megújuló kapacitás 5%-át tendereztetni, de 2017. január 1-től már alapvetően pályázat keretében kell kiosztania támogatási jogosultságokat.

Az Iránymutatás szerint a tendereztetés alól kivonhatóak az 1 MW alatti erőművek, a demonstrációs projektek és a 6 MW alatti (vagy maximum 6 energia termelő egységből álló) szélerőművek. A METÁR rendszerben sem lesz kötelező a tendereztetés az 1 MW alatti erőművek (kivéve szélerőművek), a demonstrációs projektek esetében, de a szélerőművek esetében teljes körűen fenntartjuk a versenyeztetési eljáráson való részvételi kötelezettségét, így a következő termelők csak versenyeztetési eljárásban kaphatnak támogatási jogosultságot:

 • Minden szélerőmű
 • Legalább 1 MW beépített teljesítőképességű erőművek, kivéve
  • demonstrációs projektek

A pályázatra vonatkozó szabályok MEKH rendeletben kerülnek rögzítésre és a MEKH írja ki a pályázatokat (lehetőleg félévenként/évenként). A pályázaton kiosztható mennyiségeket (vagy a költségvetési keretet) Kormányrendelet rögzíti éves bontásban a következő 5 évre. Ezek az értékek évente felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgálat nem érinti a tárgyévi és a tárgyévet követő évi értékeket.

A Kormányrendelet ezen felül megállapíthat a pályázat kiírásoknál

 • minimum korlátot – azt a mennyiséget, amit egy adott technológiának/kategóriának legalább ki kell osztani (opcionális költségvetési korlát mellett)
 • maximum korlátot – azt a mennyiséget, amit egy adott technológiának/kategóriának legfeljebb ki lehet osztani (opcionális költségvetési korlát mellett)

A fenti korlátok akár elosztói területek szerint is megállapíthatóak lennének.

A pályázatok értékelése is a MEKH feladata. A pályázatokon az ajánlatnak megfelelő ár melletti támogatási jogosultság nyerhető, előre rögzített támogatási időtartam és mennyiség mellett. Az eljárás zárt borítékos és az értékelés alapesetben egykörös, de a kiírási dokumentáció további értékelési köröket is meghatározhat.

Ugyanezen rendelet szerinti szabályozás alapján támogatás nélküli szélerőmű építési jogosultságok is kioszthatóak, szűkösség esetén itt az ajánlott koncessziós díj alapján történik a kiválasztás. A kiosztható kapacitások nagyságát ez esetben is Kormányrendelet határozza meg.

 1. Technológia preferált versenyeztetési eljárás

Az Iránymutatás alapelvként a technológia-semleges tendereztetés alkalmazását javasolja, de bizonyos feltételek esetén ettől el lehet térni.Az ajánlattételi eljárás akkor korlátozható meghatározott technológiákra, ha a minden termelő számára nyitott eljárás nem vezetne optimális eredményre, és ez nem orvosolható az eljárás kialakítása során.

 1. Éves támogatási keret meghatározása

A tervek szerint a METÁR rendszer terheit az ipari villamos-energiafogyasztókfogják viselni. Azért, hogy ez ne érintsehátrányosan versenyképességüket – a megújulós célszámok figyelembevételével –a tenderezés nélkül kiosztható új támogatási jogosultságokra vonatkozóan éves támogatási keret meghatározásával korlátozást építünk be a szabályozásba.A versenyeztetési eljárás esetén az ipari fogyasztókra jutó teher a tenderkiírásokkal (meghirdetési gyakoriság, kapacitás) korlátozható.

 1. Barna prémium

Az Iránymutatás szerint a biomasszával (biogázzal) üzemelő erőműveknek az erőmű értékcsökkenését követően nyújtott működésitámogatás bizonyos feltételek teljesülése esetén a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető.

A szén-biomassza együtt-tüzelés és a biomassza tüzelés adja a magyar megújuló villamosenergia-termelés jelentős részét. Ha értékcsökkenésüket követően ezek az erőművek nem kapnak további működési támogatást, akkor leállhatnak vagy átállhatnak fosszilis tüzelőanyagra, ami jelentősen csökkenti a megújuló alapú energiatermelésünket, a megújuló részarányunkat.

A támogatási rendszerből kikerülő biomassza/biogáz erőművek leállításának és fosszilis tüzelőanyagra való átállásának elkerülése érdekében a működés támogatásáta METÁR rendszerben folytatni fogjuk (barna prémium), de a támogatási keret optimális felhasználása érdekében sor kerülheta barna prémiumra jogosultak körének korlátozására. A MEKH fogja kidolgozni a korlátozás szempontjait (költséghatékonyság, biomassza típus, erőmű állapota, kora, stb.).

A támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint ami a piaci villamosenergia-értékesítés melletti gazdaságos továbbműködtetéshez éppen szükséges. Alternatív fosszilis tüzelőanyagot felhasználni képes erőművek esetén mértéke a bio- és fosszilis termelés költségkülönbsége alapján is megállapítható. A támogatás kizárólag a biomasszából (biogázból) származó energiára lehetséges. A működési költségekbe bele kell érteni a hosszú távú folyamatos működést lehetővé tevő karbantartásokat, javításokat is.

A barna prémium mértékét a MEKH határozná meg (MEKH rendeletben), illetve speciális esetekben (pl. nagyerőművek) a honlapján közzétett módszertani útmutató alapján. A támogatás mértéke évenként aktualizálandó, az adott erőmű által kapott támogatás évente változik ennek megfelelően.

A rendszer rugalmassága érdekében a barna prémiumra való jogosultságot csak 5 évre kapják meg az erőművek, de azt meg lehet hosszabbítani. A hosszabbításkor lehet érvényesíteni az esetlegesen változó jogosultsági kritériumokat (pl. hatásfok). AKormányrendeletben a barna prémium keretében kiosztható új támogatásokra is meghatározhatóak korlátok.

A hulladékok biológiailag lebomló részarányának mértékében is lehet barna prémiumot igényelni.

Csak barna prémium típusú támogatás kerül bevezetésre, annak kötelező átvétel jellegű változata („barna tarifa”) nem.

 1. A támogatási rendszer egyéb elemei

A támogatások csak a magyarországi telephelyen megtermelt, a hálózatba betáplált villamos energiára vonatkoznak. Ilyen módon a saját telephelyen belül felhasznált villamos energia csak a csatlakozás átalakításával lehet támogatható (azaz ki kell adni a villamos energiát a közcélú hálózatra és vissza kell onnan vásárolni).

A Kormányrendelet továbbra is megállapíthat minimális hatásfok kritériumokat a támogatási jogosultsághoz. Itt a tényleges működésen alapuló, utólagos energetikai (villamos energiára és hőre együttesen vonatkozó) hatásfok kritériumok bevezetése (pl. nagy hatásfokú kapcsolt termelés elérése) vagy legalább a nagy hatásfokú kapcsolt termelésre való alkalmasság igazolása merült fel alternatívaként. Ezeket a 309/2013. Korm. rendelet szerinti származási garanciával vagy minősítéssel lehetne igazolni. A hatásfok követelményeket össze kell hangolni a megújuló energiaforrásból energiát termelő berendezések műszaki követelményeiről szóló rendelettel is.

Az adott termelőre vonatkozó konkrét támogatási jogosultságot MEKH határozat fogja kimondani, ebben lesz rögzítve, hogy ki melyik kategóriába tartozik vagy milyen árat ért el a tenderen, milyen mértékű egyéb állami támogatást vesz igénybe stb.

Az új támogatási jogosultságok esetében az árak nem kerülnek indexálásra és a támogatási jogosultságok mértéke kizárólag az egyéb állami támogatások változása esetén módosítható. (A biomassza és biogáz esetében megfontolható az energiahordozó ára szerinti indexálás, ha nem más technológiákkal közös tenderen alakul ki az ár.)

 1. Hulladék tüzelőanyag-forrásként való felhasználása

Habár a hulladék tüzelőanyag-forrásként való felhasználását a hulladékról szóló keretirányelvben felállított hulladékhierarchia figyelembevételével megengedi az Iránymutatás,a támogatási források optimális felhasználása és a hulladékok anyagában történő hasznosításának elősegítése érdekében,a hulladékból villamos energiát termelő új belépők termelése az új rendszerben nem lesz támogatható a tervek szerint.

METÁR 2016

[1]Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

[2]Magyar Szervezett Villamosenergia-Piac

[3]Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Forrás: http://www.mnnsz.hu

Facebook Comments

One thought on “Társadalmi vitára bocsájtották az új METÁR Koncepciót

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .